Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer: Wouters Keuken, Wouter van Veen, gevestigd aan de Johanna van Duynstraat 23 Rotterdam.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit met betrekking tot de door opdrachtnemer te leveren producten en/of diensten. Onder opdrachtgever is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Opdrachtnemer georganiseerde activiteiten.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst, mondeling dan wel schriftelijk gemaakt, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarin de afspraken staan met betrekking tot de producten en/of diensten die Opdrachtnemer ten uitvoer brengt.

1.4 Activiteit: de door opdrachtnemer aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bijvoorbeeld bestaan uit:
a) catering op locatie;
b) het verzorgen van besloten diners (op locatie).

1.5 Factuursom: het volledige bedrag inclusief BTW., en alle eventuele toeslagen die opdrachtgever aan opdrachtnemer dient te voldoen.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gemaakt worden met opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

ARTIKEL 3 TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde Activiteit of ter zake van bepaalde door opdrachtnemer te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Een door opdrachtnemer gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij opdrachtnemer in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Opdrachtnemer dit aanbod als vervallen na verloop van 1 week na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermaling van opdrachtnemer nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de opdrachtgever worden verlengd.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Opdrachtnemer binnen de termijn van 1 week heeft bereikt.

3.4 Indien opdrachtgever van opdrachtnemer bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

3.5 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

ARTIKEL 4 DE PRIJS

4.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen (ook die vermeld in externe uitingen, zoals bijvoorbeeld de website, offertes en opdrachtbevestigingen) zijn inclusief de dan geldende omzetbelasting (rekening houdend met het lage en hoge tarief).

4.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van de overeenkomst onvoorziene prijsverhogingen mochten voordoen (zoals bijvoorbeeld accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten) deze aan opdrachtgever in rekening brengen.

ARTIKEL 5 BETALING EN FACTURATIE

5.1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling binnen 5 werkdagen na afloop van de activiteit voldaan te zijn. 5.2 Indien betaling binnen de in artikel

5.1 genoemde fatale termijn uitblijft is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de factuursom inclusief de wettelijke rente verschuldigd aan opdrachtnemer.

5.4 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. Op de factuur wordt een specificatie gegeven van de afgenomen diensten, dranken en/of te huren materialen. Deze kunnen in overzicht gespecificeerd op de dag van de activiteit overlegd worden aan de opdrachtgever. De afgenomen activiteiten en alles wat daarbij hoort zijn onherroepelijk.

5.5 Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Opdrachtnemer lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

5.6 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Opdrachtnemer voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. Alle eventuele kosten die samenhangen met de inning van openstaande posten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 6 OPTIES EN RESERVERING

6.1 Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid tot het in optie nemen van een of meerdere data voor de uitvoering van een Overeenkomst. Opdrachtnemer biedt maximaal 3 optiedagen aan.

6.2 Een optie heeft een geldigheid van 5 dagen. Daarna behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om deze uit de agenda te verwijderen.

6.3 Een optie is pas definitief als de daarvoor uitgebrachte offerte door opdrachtnemer schriftelijk of per mail bevestigd is.

6.5 Opdrachtnemer is niet verplicht tot het op de hoogte stellen van verwijdering van de optie.

6.6 Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om de gereserveerde datum om wat voor reden dan ook te wijzigen, en is dan ook niet aansprakelijk.

ARTIKEL 7 OPZEGGING, ANNULERING EN/OF WIJZIGING VAN HET AANTAL GERESERVEERDE PERSONEN

7.1 Bij annulering van een reservering, of als het totaal aantal deelnemers met 2 of meer personen wijzigt, meer dan 30 dagen voor aanvang van de Activiteit is geen betaling verschuldigd.

7.3 Bij annulering van een reservering, of als het totaal aantal deelnemers met 2 of meer personen wijzigt, minder dan 30 dagen voor aanvang van de Activiteit is 25% van de Factuursom verschuldigd.

7.4 Bij annulering van een reservering, of als het aantal deelnemers wijzigt, minder dan 7 dagen voor aanvang van de activiteit is 100% van de Factuursom verschuldigd.

7.6. Wijziging of annulering kan enkel schriftelijk per email of reguliere post gebeuren.

7.7. Indien opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald is in de overeenkomst, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

7.8 Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, indien zij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Een en ander zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

ARTIKEL 8 UITVOERING

8.1 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten zelf en naar eigen inzicht de wijze van uitvoering bepalen.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te laten uitvoeren door derden.

8.3 Wanneer de overeenkomst uitgevoerd dient te worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever alle zaken ter beschikking die nodig zijn om de Overeenkomst uit te voeren, zoals de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.

8.4 opdrachtgever neemt alle financiële consequenties voor zijn rekening indien de ter beschikking te stellen zaken genoemd in artikel 8.3 niet beschikbaar en/of bruikbaar zijn.

8.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afval en het afvoeren hiervan volgens de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en gevolgschade die ontstaat bij, of in verband te brengen is, met de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

 • overmacht, zoals omschreven in artikel 10;
 • daden of nalatigheden van de opdrachtgever of derden die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld;
 • handelingen of nalatigheid van opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door opdrachtnemer bereide of geserveerde levensmiddelen.

9.2 Opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen die door opdrachtgever of derden, ter beschikking gesteld worden om de overeenkomst uit te voeren, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door opdrachtnemer.

9.3 Opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van eigendommen van opdrachtgever, gasten, groep of andere derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Opdrachtnemer.

9.4 Opdrachtnemer is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor (gevolg)schade van letsel van de opdrachtgever of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door opdrachtnemer verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

9.5 Opdrachtnemer is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

9.6 Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer aansprakelijk gesteld voor schade aan goederen van opdrachtnemer, als dat ontstaan is door opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever en/of iemand van de gasten, groep of andere derden. Het schadebedrag is even hoog als de kostprijs van het herstel en/of vervanging van het beschadigde.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

Opdrachtnemer zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van enigerlei kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet (geheel of gedeeltelijk) aan de overeenkomst kan voldoen. Opdrachtnemer verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

 • niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, alsmede levering van water en elektrische energie;
 • ziekte personeel van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden;
 • werkstaking en overige oorzaken van niet aan opdrachtnemer toe te rekenen bedrijfsstagnatie;
 • brand, lekkage en/of diefstal;
 • gebrek aan grondstoffen;
 • transportmoeilijkheden zoals bijvoorbeeld ongevallen in het verkeer, onlusten, files, blokkades;
 • overheidsmaatregelen;
 • extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld hoog water, storm, ijzel, sneeuw;
 • oorlogstoestand en/of oorlogsdreiging;
 • als ook iedere andere niet tot de normale bedrijfsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

ARTIKEL 11 KLACHTEN

11.1 In het geval de Opdrachtgever klachten heeft over de kwaliteit van de bereidde etenswaren en/of drinkwaren, alsmede ook klachten over de levering van de dienst door opdrachtnemer, dient opdrachtgever dit binnen 2 uur na de levering ervan kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zodoende kan opdrachtnemer de gegrondheid van de klacht meteen onderzoeken.

11.2 Indien de klacht door opdrachtnemer gegrond is bevonden, zal zij, in goed overleg met opdrachtgever een praktische oplossing bieden, die binnen het redelijke uitvoerbaar is. De oplossing zal altijd gezocht worden binnen de mogelijkheden die ter plaatse en op het moment van het uitvoeren van de overeenkomst beschikbaar zijn.

11.4 Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geen passende praktische oplossing van de klacht overeengekomen kan worden, kan opdrachtnemer besluiten een korting op de Factuursom voor te stellen. De hoogte van deze korting wordt bepaald door opdrachtnemer en zal nimmer meer dan 30% bedragen.

11.5 Een klacht, terecht of onterecht, kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid zoals vermeld in artikel 9.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJKHEID

12.1 Andere algemene voorwaarden, dan deze van opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

12.2 Op deze algemene voorwaarden, iedere overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

12.3 Indien een artikel door de rechter niet van toepassing wordt verklaard of door de rechter wordt vernietigd, heeft dat geen invloed op de toepasselijkheid van de overige artikelen.

12.4 De benaming van ieder artikel is geenszins bindend voor de inhoud. De benaming strekt slechts ter globale aanduiding.